Hazleton

Schedule

9:30 pm
JV
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Back Mountain

5:30 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Area

9:30 pm
JV
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Back Mountain

5:15 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Susquehanna @ Hazleton

7:15 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Seminary

9:30 pm
Varsity
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Crestwood

6:30 pm
JV
2017-2018
Revolution Rink #2

Hazleton @ Susquehanna

7:45 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Hazleton @ Pittston Area

9:15 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Wyoming Area @ Hazleton

9:15 pm
JV
2017-2018
Revolution Rink #2

Hazleton @ Valley West

7:30 pm
JV
2017-2018
Revolution Rink #2

Patriot Warriors @ Hazleton

9:15 pm
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Pittston Area @ Hazleton

Results

9:30 pm
Varsity
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Back Mountain

9:30 pm
JV
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Crestwood

12 - 1
JV
2017-2018
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Crestwood

3 - 6
Varsity
2017-2018
Revolution Rink #2

Valley West @ Hazleton

5 - 3
JV
2017-2018
Revolution Rink #2

Valley West @ Hazleton

4 - 5
JV
2016-2017 Playoff Round 2
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Area

3 - 6
JV
2016-2017 Playoff Round 1
Revolution Rink #2

Crestwood @ Hazleton

2 - 6
Varsity
2016-2017 Playoff Round 1
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Area

2 - 7
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Area

2 - 0
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Valley West @ Hazleton

7 - 10
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Wyoming Area @ Hazleton

0 - 2
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Susquehanna

5 - 2
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Wyoming Area @ Hazleton

9 - 4
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Valley West

6 - 2
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Seminary

7 - 5
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Pittston Area

3 - 3
JV
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton @ Back Mountain

4 - 1
Varsity
2016-2017
Toyota Sports Plex

Back Mountain @ Hazleton

1 - 13
JV
2016-2017
Toyota Sports Plex

Valley West @ Hazleton

8 - 3
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Wyoming Area @ Hazleton

2 - 8
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Susquehanna

3 - 7
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton @ Wyoming Area

7 - 3
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Back Mountain @ Hazleton

3 - 9
Casey Classic
2016-2017
Toyota Sports Plex

Pittston Area vs Hazleton

2 - 6
Casey Classic
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton vs Crestwood

6 - 9
Casey Classic
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton vs Wyoming Area

6 - 1
JV
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton vs Crestwood

3 - 7
Varsity
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton vs Crestwood

6 - 5
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton vs Pittston Area

2 - 5
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Back Mountain vs Hazleton

3 - 2
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Back Mountain vs Hazleton

6:30 pm
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

POSTPONED Back Mountain vs Hazleton

2 - 2
Varsity
2016-2017
Toyota Sports Plex

Wyoming Seminary vs Hazleton

5 - 4
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Susquehanna vs Hazleton

5 - 1
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Susquehanna vs Hazleton

0 - 6
Varsity
2016-2017
Toyota Sports Plex

Hazleton vs Crestwood

1 - 7
JV
2016-2017
Revolution Rink #2

Crestwood vs Hazleton

2 - 4
Varsity
2016-2017
Revolution Rink #2

Hazleton vs Valley West